REZERWACJA:
e-mail: konikmorski_domki@wp.pl

tel. 091 3868359

tel. kom. 534 087 384

   

REGULAMIN DOMKÓW REKREACYJNYCH W NIECHORZU

 

1.   Niniejszy regulamin reguluje warunki najmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym Domki Rekreacyjne w Niechorzu przy ul. Kolejowej 16 (zwanym dalej ośrodkiem lub ośrodkiem „Konik Morski”).

2.   Dokonując rezerwacji najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.

3.   Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych oraz do stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi ośrodka, w tym pracowników ochrony.

4.   Przez kierownictwo ośrodka rozumie się wynajmującego oraz osoby działające na rzecz i w imieniu wynajmującego. Obsługę ośrodka stanowią wszystkie osoby zatrudnione przez wynajmującego na jakiejkolwiek podstawie prawnej na terenie ośrodka.

5.   Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona przez kierownictwo ośrodka lub obsługę ośrodka o opuszczenie terenu ośrodka. Odmowa skutkowała będzie powiadomieniem odpowiednich organów, w tym Policji oraz podjęciem wszelkich dalszych kroków prawnych z tego wynikających, w tym wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenia lub karnego.

6.   Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji.

7.   Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wpływu kwoty zadatku na rachunek bankowy wynajmującego oraz potwierdzenia rezerwacji przez wynajmującego na wskazany podczas rezerwacji przez najemcę adres e-mail.

8.   Po wpłaceniu zadatku najemca nie może od zawartej umowy odstąpić. W razie niewykonania umowy przez najemcę, w tym rezygnacji z pobytu - także wskutek okoliczności, za które najemca nie ponosi odpowiedzialności - wynajmujący ma prawo bez wyznaczenia dodatkowego terminu od zawartej umowy odstąpić i wpłacony zadatek zatrzymać. W przypadku odstąpienia od umowy przez wynajmującego, wynajmujący zwraca najemcy zadatek we wpłaconej wysokości. Przepisu art. 394 § 1 i 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

9.   W razie wykonania umowy zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.

10.  Cenę pobytu wraz z dopłatą za dokwaterowanie zgodnie z dokonaną rezerwacją należy uiścić niezwłocznie po przybyciu podczas zameldowania u kierownictwa ośrodka.

11.  Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie ośrodka z przyczyn nieleżących po stronie wynajmującego nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu ceny za pobyt zgodnie z zawartą umową.

12.  Za zgodą kierownictwa ośrodka, po wniesieniu dodatkowej opłaty oraz dopełnieniu obowiązku meldunkowego na wniosek najemcy do najmowanego domku może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba.

13.  Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu u kierownictwa ośrodka.

14.  Pobyt osób niepełnoletnich w ośrodku „Konik Morski” możliwy jest tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Zameldowania osób niepełnoletnich dokonują osoby pełnoletnie sprawujące nad nimi opiekę.

15.  Po przekazaniu domku najemcy najemca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wyposażenia domku oraz podpisania protokołu odbiorczego.

16.  W ośrodku obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

17.  Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Do bezpłatnej dyspozycji najemcy każdego domku jest 1 miejsce parkingowe.

18.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pozostawienia przez najemcę samochodu na parkingu, o którym mowa w punkcie 20 (w tym za kradzież samochodu), ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w wyniku pozostawienia przez najemcę lub osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą jakichkolwiek rzeczy na terenie ośrodka.

19. Wynajmujący nie przyjmuje żadnych rzeczy na przechowanie. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą lub zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w pobycie powstałe z przyczyn niezależnych od wynajmującego, np. przerwy w dostawie prądu, wody lub odbioru TV-Sat.

21.  Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

22.  Osoby niezameldowane w ośrodku „Konik Morski” mogą przebywać na terenie ośrodka wyłącznie w godzinach od 8:00 do 21:00.

23.  Rozpalanie grilla na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez kierownictwo lub obsługę ośrodka i z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.

24.  W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów. Każdorazowe złamanie tego zakazu skutkuje obowiązkiem zapłaty do rąk kierownictwa ośrodka kary pieniężnej w wysokości 300,00 zł.

25.  W przypadku pożaru lub innego zagrożenia wszystkie osoby przebywająca na terenie ośrodka zobowiązane są postępować zgodnie z wywieszoną w domku instrukcją przeciwpożarową.

26.  Nie zezwala się na pobyt zwierząt na terenie ośrodka.

27.  Najemca jest zobowiązany do zdania domku w stanie zgodnym z protokołem odbiorczym.

28.  Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki w wyposażeniu najmowanego domku oraz wszelkie inne szkody materialne w mieniu ośrodka „Konik Morski” wyrządzone przez najemcę i osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą.

29.  Przed opuszczeniem ośrodka najemca zobowiązany jest posprzątać najmowany domek i teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

30.  Po zakończonym pobycie najemca zobowiązany jest do rozliczenia się wobec kierownictwa ośrodka z wyposażenia najmowanego domku zgodnie z protokołem odbiorczym, zdania klucza oraz podpisania protokołu zdawczego.

31.  W przypadku zgubienia klucza do domku najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 PLN.

32.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo oraz obsługa ośrodka.

33.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

34.  Dla oceny niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie.

35.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2011 roku.


sklejka

Domki Konik Morski w Niechorzu